Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų konspektai
Verslo planų konspektai

(8 darbai)

Bendriausi reikalavimai verslo plano formai ir turiniuiReferatas kaip valdyti verslą. Išvaizda. Apimtis. Viršelis ir titulinis lapas. Apibendrinimas. Turinys. Rekomendacijos verslo plano paruošimui. Savo sumanymą išdėstykite glaustai. Parinkite tinkamą plano formą ir turinį. Orientuokite planą į ateitį. Venkite perdėjimo. Nurodykite kritines sumanymo vietas. Nesistenkite aprėpti per daug. Nustatykite tikslinę rinką. Planą rašykite trečiu asmeniu. Stenkitės sudominti skaitytoją. Verslo plano pagrindinės dalys. Biznio plano struktūra. Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Marketingo veiklos kaštai. Tyrimai, projektavimas ir produkto sukūrimas. Gamyba. Valdymas. Kritinė rizika. Šioje dalyje taip pat reikia išryškinti tokio pobūdžio riziką. Finansai. Pinigų srauto prognozė. Pajamų (pelno) ataskaita. Prognostinis balansas. Jautrumo analizė. Pagrindinių darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Skaityti daugiau
Projektų valdymas (4)Projektinio valdymo aktualumas, tikslas, uždaviniai. Projektinio valdymo prielaidos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto sąvokos apibrėžimas, svarbiausios projekto savybės. Projektų klasifikacijos schema. Įvairių projektų svarbiausios charakteristikos, jų privalumai ir trūkumai. Įvairių projekto gyvavimo ciklų apibrėžimas ir palyginimas. Projekto realizavimas ir jo eigos dalinimas į fazes. Gaminio raidos ciklas. Projekto įgyvendinimo fazių trukmė. Galimumo (palankumo) tyrimų aspektai. Ikiprojektinių tyrimų aspektai. Funkcinių tyrimų klasifikavimas. Projektiniai tyrimai (techninis – ekonominis investicijų pagrindimas. Investicinė (įgyvendinimo) fazė ir jos etapai. Eksploatacinės fazės apibūdinimas. Priešinvesticinių tyrimų įgyvendinimo problemos. Buhalterinių sąvokų verslo projektuose naudojimo problemos. Strateginė verslo planavimo orientacija. Baziniai projekto strategijos principai. Verslo projekto aplinka. Daugiafunkcijinė verslo projekto paskirtis. Metodiniai struktūrizavimo pagrindai. Projektinių tyrimų metodikos bei atskirų jo dalių (tyrimų) atlikimo tvarka. Projekto istorija ir jo atsiradimo prielaidos. Žaliavos ir ištekliai. Projekto išdėstymo vieta. Technologijos parinkimas ir statybos projektavimas. Projekto organizacinė struktūra ir valdymo forma. Darbo ištekliai. Darbuotojų apmokymo problemos. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas. Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo elementų analizė. Projekto strategijos patikrinimas marketingo atžvilgiu ir alternatyvių strategijų identifikavimas. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Paklausos įvertinimas ir tikslinių rinkų atrinkimas. Įmonės konkurentabilumo analizė. Socialinės – ekonominės aplinkos analizė. Prognozuojamos marketingo informacijos įvertinimas.Jautrumo analizės taikymas. Projekto strategijos apibrėžimas (nustatymas). Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas. Finansinio ir ekonominio verslo projektų vertinimo ypatumai. Grynoji dabartinė vertė. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Vidinė pelno norma – vienas iš reikšmingiausių rodiklių, analizuojant verslo projektų efektyvumą. Rentabilumo indekso ir investicijų efektyvumo koeficiento nustatymas. Investicijų efektyvumo vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į infliaciją. Verslo projektų ekonominio įvertinimo problemos. Verslo projektų finansavimo sistemos plėtros ir taikymo galimybės. Projekto finansavimo būdai ir šaltiniai. Projektinio finansavimo organizavimas. Rizikos ir neapibrėžtumo vertinimo problemos verslo projektavime. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir klasifikacija. Rizikos grupės. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo uždavinių svarbiausiose projekto gyvavimo fazėse struktūra. Rizikos valdymo modeliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kūno kultūros klubas "Mums gerai"Įvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas. Bendrieji reikalavimaiVerslo plano sąvoka, struktūra, dalys, marketingo planas, gamybos planas, organizacinis planas, finansinis planas, pinigų srautų prognozė. Skaityti daugiau
Verslo plano metodikaKaip parengti verslo planą. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pradinės lėšos verslui. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Balansas laikotarpio pradžiai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų atlyginimas. Savikainos kalkuliacija. N lentelė Gaminamų produktų (paslaugų) kainos nustatymas. 2004 m. produktų savikainos analizė. Savikainos prognozė 2005 – 2006 m. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių grupės rodikliai. Nenuostolingo taško analizė. Lūžio taško grafinis pavaizdavimas. Skaityti daugiau
Verslo plano rašymo metodiniai nurodymaiĮvadas. Verslo plano reikalingumas. Rekomendacijos sėkmingam verslo planui parengti. Verslo plano struktūra. Pagrindinės verslo plano dalys. Santrauka. Siūlomo projekto aprašymas. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Priedai. Rekomenduojami informacijos šaltiniai. Skaityti daugiau
Verslo plano rengimasVerslo plano paruošimas: Apibendrinantis įvadas, Esama situacija, Tikslai, Valdymas, Gaminio/paslaugos aprašymas, Rinkos analizė, Marketingo strategija, Gamyba, Finansiniai planai, 12-os mėnesių sąmata, 5-ių metų pajamos, Piniginių įplaukų planai, Pro Forma balansas, Kaštų-apimties ir pelno analizė, Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas, Pradinių investicijų poreikis, Investicijų panaudojimas. Skaityti daugiau
Verslo plano rengimas (4)Verslo plano rengimas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo plano nauda verslininkui. Verslo plano nauda tiekėjams. Verslo plano tikslai. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Verslo plano titulinis lapas. Turinys. Verslo plano santrauka. Verslo idėja ir jo aprašymas. Įmonės tikslų ir misijos apibrėžimas. Finansinio plano rengimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Pinigų srautų prognozė. Skaityti daugiau